Inspiration och tips

Kategori: Industry Acronyms

American Institute of Chemical Engineers – (AIChE)

American Institute of Chemical Engineers (AIChE) är en internationell yrkesorganisation som arbetar för att främja kemiteknik. AIChE grundades 1908 och är en icke vinstdrivande yrkesorganisation som har till uppgift att etablera och upprätthålla yrkesmässiga relationer mellan utbildade yrkesverksamma inom kemiteknik.

I samarbete med högskolor, universitet, andra yrkesorganisationer och tekniska industrier främjar American Institute of Chemical Engineers (AIChE) kunskapen om kemisk teknik. Föreningen erbjuder kurser i kemiteknik och forskarutbildning. Läs vidare och ta reda på vad sällskapet har att erbjuda.

American Institute of Chemical Engineers (AIChE) erbjuder ett antal yrkesutvecklingsprogram för studerande med examen och grundutbildning. AIChE genomför också ett antal workshops och seminarier i syfte att sprida information och kunskap. Ett av de seminarier som samfundet genomför är Association of Independent Chemical Engravers and Engineers (AICCE) Annual Meeting. Denna workshop är utformad för att samla ett antal kemitekniker från hela världen och ge dem möjlighet att utbyta information och nå samförstånd om en rad olika ämnen som rör oberoende certifiering, licensiering och medlemskap.

American Institute of Chemical Engineers Research Training Program

Ett annat program som AICFE erbjuder är American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Research Training Program. Detta program är idealiskt för dem som vill förbättra sina färdigheter och avancera sin utbildning. Programmet hjälper studenterna att välja från ett omfattande utbud av valbara ämnen och förbereder studenterna för att delta i avancerade forskningsprojekt.

Programmet ger också studenterna färdigheter att analysera och tolka vetenskapliga data, kommunicera effektivt, utforma och genomföra effektiva processer och materialhanteringsmetoder, utvärdera säkerhets- och trygghetssystem, förbereda regleringsdokument och förstå de senaste säkerhets- och skyddsbestämmelserna.

Som tidigare nämnts erbjuder AIChE yrkesutvecklingsprogram för studerande på forskarnivå och på grundnivå. American Institute of Chemical Engineers Professional Organization (AICBE) erbjuder dock även två andra yrkesorganisationer som kan vara till stor nytta för kemiingenjörer utanför deras arbete.

Chemical Engineers International

American Association of College Engineers och Chemical Engineers International är nationellt erkända och högt ansedda yrkesorganisationer. Båda dessa organisationer har olika fokus olika medlemmar på olika karriärvägar. American Association of College Engineers fokuserar på att erbjuda utbildningsmöjligheter för studenter, medan Chemical Engineers International fokuserar på professionell utveckling.

Association of Contractors and Engineers (ACE) är en förening som arbetar för att förbättra kvaliteten på byggnadsarbete och för att hantera projekt för företag. Medlemmarna i denna förening har möjlighet att delta i konferenser, utbyta information och workshops samt träffa ledningen och andra medlemmar i olika yrkesfrågor. Det finns också en organisationskommitté som består av en representant från varje region i landet.

Chemical Engineers Education Program

American Institute of Chemical Engineers Education Program (AICEE) är ett samarbete mellan American Institute of Chemical Engineers och American Council for Construction Education (ACCE). Alla kurser som erbjuds i detta program är utformade av kända professorer och ingenjörer.

Den läroplan som erbjuds av detta program är relevant för området kemiteknik. Programmet ger eleverna möjlighet att delta i praktiska projekt, utbyta idéer och erfarenheter och skaffa sig nödvändiga praktiska kunskaper. Alla studenter i programmet får ett diplom efter att ha klarat ett omfattande skriftligt prov. Programmet lyfter fram föreläsningar om principer för termodynamik, kinetik samt elektricitet och magnetism.

American Institute of Chemical Engineers Global Network ger internationell tillgång till ett internationellt nätverk av kemiingenjörer. Nätverket har kontor i mer än 100 länder över hela världen. AICFE erbjuder onlinekurser och seminarier som kan följas av personer över hela världen. Alla kurser är utformade av kända lärare och instruktörer från toppforskningscentra i världen. AICFE erbjuder fyra specialiseringar: Cyber Security, Industrial Engineering, Biotechnology och Nanotechnology.

American Institute of Chemical Engineers (aiche) är ett av de ledande institut i USA som erbjuder kurser i kemiteknik. Aiche hjälper studenterna att skaffa sig nödvändiga kunskaper inom nanoteknik och närliggande områden. Aiche är också en av de ackrediterade högskolor i USA som ger examen inom ingenjörsvetenskap. Studenter som har avslutat sin examen från aiche-institutet är berättigade till olika karriärmöjligheter.

American Fuels and Petrochemical Manufacturers – AFPM

American Fuel and Petrochemical Manufacturers, även känd som AFPM, är en amerikansk branschorganisation som grundades 1902 som National Petroleum Association, som dess första branschorganisation. AFPM är en av de tre stora branschorganisationer som företräder amerikanska oljeraffinaderier och kemiska tillverkare.

Förutom sin roll som handelsorganisation fungerar American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) också som en lobbygrupp mot federal energi- och miljöpolitik. Den var ansvarig för det framgångsrika nederlaget för Energy Policy Act från 1974, som krävde att den federala regeringen skulle granska oljeutsläpp som hade inträffat i Mexikanska golfen.

American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) online

Som framgår av AFPM:s webbplats är AFPM:s huvudfunktion ”expertis inom energi och bränslen”. Detta är en bra beskrivning av vad organisationen faktiskt gör, men det finns ett antal frågor om dess tjänster som skulle hindra den från att ingå i en jämförelse av bränslen och bensin. På AFPM:s webbplats listas till exempel tjugonio olika företag som tillverkar bensin, diesel och naturgas. De tio största medlemmarna i AFPM är Shell, Conoco, Exxon-Mobile, Apache, Union Carbide, Duke, Concho, Enterprise, AT&T, Wal-mart och Kinder Morgan. Alla dessa företag tillverkar bensin, diesel och naturgas med hjälp av samma processer och liknande leveransmetoder.

Ångkompressionsprocess

Skillnaden mellan de produkter som tillverkas av dessa företag är i de flesta fall liten. De använder liknande teknik i produktionen, men det är ungefär allt. Medan Shell till exempel producerar bensin med hjälp av en ångkompressionsprocess som använder miljontals liter högtrycksvatten per producerat fat, använder företaget en annan tillverkningsprocess för diesel och för naturgas som är mycket mer bränsleeffektiv. Om vi å andra sidan vill göra en bränslejämförelse bör vi inte bara titta på skillnaderna i tekniker, utan även på skillnaderna i produkternas specifikationer.

Dessutom måste alla amerikanska bränslen genomgå en komplicerad federal regleringsprocess av American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) innan de kan släppas ut för försäljning eller konsumtion. EPA fastställer regler och riktlinjer för bränsleproduktion, och alla bränslen måste uppfylla byråns regler innan de kan säljas för konsumtion. Därför är det så viktigt att ta hänsyn till bränslespecifikationerna när man jämför olika bränslen. EPA reglerar inte bara hur mycket och hur ofta produkten måste raffineras, utan fastställer också den maximala säkra volymen för ett visst bränsle, bränsletätheten för ett visst bränsle och bränsletätheten för standardbensin. Alla blandningar kommer inte att uppfylla alla dessa bestämmelser.

Det är också viktigt att notera att EPA och American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) upprätthåller en förteckning över svavelrelaterade kemikalier som måste ingå i gas- och dieselbränslen. Dessa kemikalier står tillsammans för en betydande andel av de utsläpp som kommer från olje- och gasindustrin. Dessa kemikalier klassificeras som ”luftföroreningar från marken” eller GSA. Detta innebär att de produceras under själva produktionen av själva bränslet. Många av de högre specialblandningarna har lägre svavelhalt än de flesta standardblandningar, men inte alla.

Förutom GSA-bestämmelserna finns det ytterligare en uppsättning standarder som amerikanska fordonstillverkare måste uppfylla om de vill sälja sina fordon i USA. Dessa utsläppsnormer infördes av EPA och kallas ”bränslesnormer” i American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM). Några av de kriterier som bränslekontrollerna måste uppfylla är minskade utsläpp från avgasröret, minskad värme i förbränningsmotorer och minskad efterfrågan på fossila bränslen. Alla amerikanska fordon måste också uppfylla utfasningskraven för tunga fordon. Lastbilar och bussar behöver till exempel inte längre vara tillverkade med ett hydrojettsystem, så de kan inte längre användas i det här landet.

Den globala uppvärmningen

Det är viktigt att förstå att användningen av ett amerikanskt bränslefordon bidrar till den globala uppvärmningen. Amerika är en av de främsta bidragsgivarna till detta problem. Bilar och lastbilar producerar ungefär 15 procent av världens koldioxidutsläpp, enligt miljöskyddsbyrån. Dessutom kommer samma föroreningskälla från förbränning av fossila bränslen. När det brinner avger dessa utsläpp mycket värme, vilket värmer upp jordens yta. Ungefär hälften av denna värme kommer från själva förbränningsprocessen, så ju mer bränsle du stoppar i ditt fordon, desto värre blir din påverkan på miljön.

Många människor är oroade över vårt beroende av utländsk olja och den höga kostnaden för bränsleförbrukningen i USA. Att spara på bränsle är dock också en liten del av den totala energibesparingen. Det uppskattas att en halvering av bensinkonsumtionen skulle spara USA cirka två miljarder kilowatt elektricitet varje år. Om alla förare i landet följde dessa normer skulle minskningen av utsläppen av växthusgaser vara enorm menar American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM).

Acoustic Emission Testing (AET)

Acoustic Emission Testing (även kallad AET) är en oförstörande provningsteknik som bygger på att ljudvågor skapas genom en plötslig kraftfördelning på ett fast föremål. När en maskin utsätts för en extern källa, som en förändring i temperatur, belastning eller tryck, orsakar detta att akustisk energi frigörs i form av ljudvågor, som sprids från ytan till vilken plats som helst i systemet och hörs när angränsande föremål träffas av vågorna.

Ett stort antal olika testmetoder används för testning av akustisk emission, som alla ger olika resultat. En av de vanligaste metoderna är Acoustic Emission Testing (AET), som är särskilt användbar för att analysera beteendet hos rörliga kroppar.

Acoustic Emission Testing (AET) mångsidigt

Det finns många unika användningsområden för AET inom flyg- och försvarsindustrin. På grund av sin känslighet har testning av akustiska emissioner (aet) använts för att lokalisera källor till luftföroreningar, för att hitta brister i komplexa konstruktioner och för att fastställa flygplansdäckens skick. Acoustic Emission Testing (AET) mångsidiga karaktär gör att den kan användas i en rad olika miljöer, inklusive militära operationer och kommersiella tillämpningar. AET:s flexibla prestanda har till och med använts i vissa konsumentprodukter, t.ex. babyvakter och hörapparater.

För många företag och organisationer är fördelarna med testning av akustiska emissioner uppenbara. Oavsett om du behöver data för produktutveckling, kvalitetssäkring, tillverkning eller inspektion kan testutrustning hjälpa dig att hitta problem innan de blir kostsamma problem. Genom att möjliggöra tidig upptäckt av defekter kan kostnaderna kontrolleras och vinsten ökas.

Dessutom kan den omfattande datainsamling som sker med hjälp av AET möjliggöra bättre och mer exakta resultat, vilket minskar risken för felaktiga tester och därmed ökar sannolikheten för lyckade resultat. Hörbara och visuella resultat kan också ge viktiga ledtrådar om konstruktioners och andra materials integritet, vilket leder till starkare byggnadstillämpningar och effektivare processer med Acoustic Emission Testing (AET).

Vad är testning av akustisk emission AET?

AET fungerar genom att tillämpa en uppsättning mätinstrument, så kallade tryckinstrument, på alla områden där det finns en bullerkälla, t.ex. i flygplansmotorer, raketuppskjutningar eller rörliga maskinkomponenter. Dessa instrument mäter den omgivande, luftburna och ytliga akustiska emissionen, trycket eller andra egenskaper hos ljudvågorna med hjälp av en mängd olika mätningar och tekniker.

När mätningarna är gjorda bearbetas uppgifterna med hjälp av sofistikerad datorprogramvara och analyseras för att identifiera störningskällans egenskaper. Utifrån denna information kan forskare och ingenjörer hitta metoder för att minska störningen, förbättra prestanda och identifiera källor till framtida påfrestningar.

För att förebygga framtida stressrelaterade problem måste man naturligtvis hitta metoder för att upptäcka källan till förändringar i ljudemissionerna innan de blir betydande problem i din produktion och verksamhet. En mängd olika tekniker används för att upptäcka dessa störningar, men högupplösande bildteknik är vanligtvis mest effektiv. Det finns flera avbildningsmetoder och tekniker tillgängliga för testning av akustiska emissioner. Några av de vanligaste är fasavbildning, piezoelektrisk avbildning och hålrumsavbildning. I den här artikeln diskuteras kortfattat betydelsen av var och en av dessa olika avbildningstekniker.

  • Metoder för testning av akustisk emission som inkluderar fasavbildning bygger på principen om detektion av reflekterat ljud. I huvudsak innebär principen att ljudvågor används för att bestämma vinklar, tjocklekar och läge för eventuella sprickor i en Acoustic Emission Testing (AET).
  • Metoden fungerar bra för sprickor som är belägna nära AET:s kant eftersom ljudvågorna kommer att framträda som en tunn linje och inte kommer att spridas eller knaka, vilket ofta är fallet nära sömmen mellan två plåtar. Fasavbildning kan dock inte identifiera termisk expansion och kontraktion, som kan inträffa samtidigt eller nära varandra.
  • Termisk expansion och kontraktion är därför inte synliga med fasbild. Men om termisk expansion och kontraktion upptäcks är fasavbildning den bästa provningstekniken för dig att använda.

Passiva mätmetoder

Piezoelektrisk och kavitetsdetektering bygger på passiva mätmetoder. Medan denna metod enbart bygger på ett materials piezoelektriska egenskaper mäts håligheter med hjälp av akustiska vågor. Håligheter orsakar betydande problem med överföringen av akustiska vågor när de tillämpas på strukturer av metall eller plast, så dessa instrument används bäst på metaller och plaster. Dessa instrument har också den fördelen att de har mycket hög känslighet, vilket gör dem effektiva för att upptäcka många typer av mekaniska oegentligheter. Om mätningen av bristerna gör det möjligt att avgöra om ett materials transmission påverkas av spänningar orsakade av termisk expansion och kontraktion eller inte, kan du vara säker på att felet inte är en del av den ursprungliga konstruktionen och därmed inte kommer att orsaka betydande problem.

Destruktiv provning med Acoustic Emission Testing

Icke-förstörande provning bygger på utrustning och tekniker för destruktiv provning med Acoustic Emission Testing (AET). Den här typen av provning förlitar sig på ljudvågor för att eliminera brister, spänningsrevor och andra oegentligheter som kan uppstå i alla material med tiden. Eftersom den enbart bygger på ljudvågor bygger icke-förstörande provning på teorin om piezoelektricitet. När man tänker på piezoelektricitet tänker man på små strängar som fästs på leksaker och som vibrerar och orsakar de mjukaste ljudvågorna som är möjliga, eller hur? Samma teori gäller även för testning av akustisk emission, vilket gör det möjligt för forskarna att eliminera spänningsfragment och andra oegentligheter utan att skada integriteten hos själva materialet.

Alternating Current Field Measurement – ACFM

Alternating Current Field Measurement (ACFM) innebär mätning av magnetfält med växelström, ACFM, är en icke-förstörande provningsmetod för att mäta och hitta diskontinuiteter i metalliska ytledare. Den utvecklades från de äldre metoderna för virvelströmsmätning och fungerar bättre på legeringar, både icke-järnhaltiga och järnhaltiga. Den kan också användas för att konstruera och bygga generatorer och motorer.

Alternating Current Field Measurement (ACFM) står för växelströmsmagnetisk fältmätning. En tunn mätare placeras över den ledande yta som ska testas och en omkopplingsspole eller magnet används som växelströmsomkopplare. När omkopplingsspolen skjuts in i fältet inducerar den elektriska laddningar som mäts av den ledande anordningen. Detta är en enkelriktad process, eftersom den applicerade spänningen endast induceras av den rörliga tråden och inte behöver förstärkas. Det långa svaret är att ACFM mäter styrkan hos det inducerade magnetfältet på ytan, och det uttrycks i ohm.

Alternating Current Field Measurement (ACFM)

ACFM-mätningar kan utföras på vilken yta som helst, eftersom de inte behöver vara tillräckligt stora för att kräva vakuumtätning. Metaller med låg densitet som aluminium, koppar, mässing, bly och rostfritt stål kan användas för ACFM-applikationer. Det har gjorts många framsteg när det gäller beläggningar för Alternating Current Field Measurement (ACFM) som gör det möjligt för mindre system att använda dem mer effektivt.

En av de vanligaste användningsområdena för ACFM är inom flygindustrin där sprickor i metallprodukter kan indikera fel i aerodynamiska konstruktioner. Faktum är att det amerikanska flygvapnet har använt ACFM-konceptet i många år. ACFM används också av den kanadensiska militären, där de använder konceptet med låg motståndskonstruktion för många av sina flygplan. Förenta staternas flotta använde ursprungligen ACFM som ett sätt att bestämma tjockleken på en ubåts skrov, men i och med elektronikens intåg och bättre värmekontroll ersatte flottan så småningom den traditionella metoden för att mäta djupet på en ubåt med den elektroniska metoden. För militären används ACFM-metoden fortfarande idag.

Förståelse för ACFM NDT-teknik

Ett annat populärt användningsområde för Alternating Current Field Measurement (ACFM) är marknaden för elektriska inspektioner. Eftersom elektriska kretsar består av nästan 100 % ledande material kommer de naturligtvis att uppvisa en viss böjning. En kvalificerad besiktningsingenjör måste kunna identifiera var dessa böjningar finns på komponenten eller panelen för att kunna avgöra om kretsen är lämplig att använda och säker att installera.

ACFM-sonder

ACFM är ett bra kort svar på denna fråga, eftersom det lätt kan användas för att inspektera paneler och komponenter av alla former, storlekar och tjocklekar. Dessutom kan tjockleken på en ACFM-sond enkelt justeras till den önskade nivån, vilket gör det möjligt för inspektörer att säkert inspektera hela området utan att använda sig av för mycket utrustning.

Alternating Current Field Measurement (ACFM) kan också tillämpas på icke-ferritiska metaller som järn och rostfritt stål där en mycket känsligare sond behövs. Några små exempel på icke-ferritiska metaller där ACFM ofta används är dörrgångjärn, kondensationshållare för luftkonditionering och rörtätningar. Eftersom tillämpningen enbart bygger på mekaniska data för att bestämma komponentens tjocklek finns det vanligtvis inga andra faktorer som behöver beaktas. Detta innebär att en icke-ferritisk metall kommer att ha samma värden som ett terrifiskt prov.

Den mest använda ACFM NDT-tekniken är magnetpartikelinspektion. Den primära komponenten i denna inspektionsteknik är användningen av magnetiska partiklar. Detta innefattar stora och små magnetfält samt inriktningen av atomerna inom magnetfältet. Mindre magnetiska partiklar kan ofta upptäckas med hjälp av en mätanordning för växelströmsfält. Detta beror på att de små magnetfälten tenderar att upphäva varandra och upphäva det större fältets effekt på atomerna, vilket ger en nollsummesignal. Eftersom användningen av ACFM nDT-teknik kräver användning av mycket noggrann och mycket känslig utrustning kan den vara ganska dyr.

Även om denna ACFM nDT-teknik ger önskad information om materialets permeabilitet och den nivå av påfrestning som det kan motstå, är den inte utan begränsningar. Till exempel kan en extremt mjuk metall som mässing generera höga växelströmsflöden. På grund av detta kan AC FM-resultaten inte alltid beskriva ett materials förmåga att motstå påfrestningar. Om ett materials sprickor utvecklas längs sprickans exponerade kanter kommer detta inte att påverka Alternating Current Field Measurement (ACFM) resultatet.

American Chemistry Council – ACC

American Chemistry Council (ACC), mer känt som Chemical Manufacturers’ Association eller MAA, bildades 1948 för att företräda intressena hos tillverkare av kemirelaterade produkter. Dess nuvarande roll är att skydda kemikalieproducenternas intressen från federala bestämmelser och konsumentskyddslagstiftning som skulle kunna påverka deras verksamhet negativt. American Chemistry Council (ACC) arbetar också för att se till att säkerheten för de kemikalier som kemikalieproducenterna använder förbättras genom frivilliga internationella avtal och registreringar.

Dessa sammanslutningar samordnar också och ger tekniskt stöd till andra organisationer som är involverade i den kemiska industrin, t.ex. miljöorganisationer, för att främja användningen av säkra kemiska metoder. American Chemistry Council (ACC) uppdrag är att säkerställa den amerikanska kemiska industrins konkurrenskraft och att förse konsumenterna med information och utbildning om kemikaliesäkerhet.

Rådet inrättades av Chemical Manufacturers Association ACC, Inc. (tillverkare av tiotusentals kemikalier som används i USA:s tillverkningsindustri) med ett nationellt reklamprogram, ”Compact for Safe Cosmetics”. På senare år har American Chemistry Council (ACC) varit associerat med många nationella och delstatliga lobbyinsatser, bidragit med medel till tankesmedjor, främjat lagstiftning om kemikaliesäkerhet och genomfört en rad olika PR-insatser. För närvarande deltar man i en landsomfattande kampanj för att lobba mot en förnyelse av Toxic Substances Control Act, med argumentet att lagen inte på ett adekvat sätt tar itu med det växande problemet med kemiska föroreningar i vår luft och vårt vatten. Rådet har också drivit på för att upphäva den kontroversiella Particle Pollution Act och dess begränsningar av användningen av polyeten- och teflonbelagda kokkärl.

Miljövänner har länge motsatt sig de kemikalier som används i produktionen av livsmedel, särskilt kött, eftersom de misstänks orsaka cancer och andra sjukdomar. American Chemistry Council anser att jordbrukarna bör tillåtas använda de kemiska tillsatser som ger köttet dess utsökta smak, och hävdar att obligatoriska etiketter på livsmedel ska ge konsumenterna tillräckligt med information för att de ska kunna fatta välgrundade beslut om de livsmedel de köper. Vid det senaste årsmötet för American Chemistry Institute i Washington DC företräddes det inflytelserika American Chemistry Council av dr Vanessa Brown, forskare vid Natural Resources Defense Council.

Kemiska arbetsgruppen inom American Chemistry Council

Natural Resources Defense Council är en ideell organisation som främjar utvecklingen av miljöskydd och miljöförvaltning. Dr Brown är en av de medlemmar i rådet som har starka ställningstaganden för kemikalier och kemikaliesäkerhet. Enligt hennes biografi på rådets webbplats är dr Brown en ledande forskare vid Woods Institute for the Environment vid University of Minnesota. Hennes expertområden är bland annat global uppvärmning, vattenkvalitet, vatteninfrastruktur, jordbruk, livsmedelssäkerhet och farliga kemikaliers inverkan på människors hälsa. Enligt webbplatsen är dr Brown tidigare medlem av American Chemistry Council och för närvarande senior politisk rådgivare för Clean Air Act Agency.

En intressant intressekonflikt uppstår genom att American Chemistry Council (ACC) (ackrediterat av AADA) självt är en handelssammanslutning. American Chemistry Council (ackrediterat av AADA) är ett dotterbolag till American Chemistry Council Inc. (ackrediterad av AADA). Det sistnämnda företaget har ett direkt ekonomiskt intresse av laboratorieförvaltningen genom sina olika branschorganisationer. Dess lobbyverksamhet på Capitol Hill har också resulterat i en del lagstiftning som rådet har varit en viktig aktör i, t.ex. HPAEA som reviderar den kemiska definitionen av farliga ämnen.

American Chemistry Council (ACC) (ackrediterat av AADA) är en mäktig branschorganisation som företräder många av de ledande företagen inom den kemiska och farmaceutiska industrin. Dess långsiktiga mål är att ”främja företagens ekonomiska välstånd och det amerikanska folkets allmänna hälsa”. Dess medlemsföretag tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster som omfattar plaster och beläggningar, enzymer och katalysatorer, läkemedel och nanoteknik. Genom AADA kan dessa företag effektivt kommunicera med myndigheter och tillsynsmyndigheter och med de bredare medlemsleden.

American Chemistry Council ACC (en avdelning av American Chemistry Council Inc.) är en av de mest kraftfulla branschorganisationerna som företräder den kemiska industrins intressen. Den fungerar som en viktig resurs för företag som vill göra affärer i USA. Tyvärr tycks gruppen vara mer angelägen om sin image än om att tillgodose ekonomins eller allmänhetens behov. Genom sina ansträngningar att registrera sig som en viktig resurs för den kemiska industrin har American Chemistry Council visat sig vara mer intresserad av image än av att tillhandahålla effektiva lösningar på de problem som den kemiska industrin och den amerikanska ekonomin i allmänhet står inför.

Alberta Boiler Safety Association – ABSA

Alberta Boiler Safety Association, även kallad ABSA, är en oberoende säkerhetsmyndighet för energiutrustning som är certifierad av provinsregeringen i Alberta för att administrera, leverera och fastställa nationella standarder för pannor, gasturbiner och tryckrör. Föreningen bildades 1977 för att tillgodose det omedelbara behovet av adekvata riktlinjer och föreskrifter för pannor och annan energirelaterad utrustning. Organisationens främsta mål är att främja efterlevnaden av befintliga regleringar och att uppmuntra tillverkare att producera energisystem som uppfyller dessa regler. Standarder fastställs för att skydda allmänheten från otillräcklig utformning, underhåll och drift av bränslesystem, vilket kan leda till skador eller dödsfall. Alberta Boiler Safety Association (ABSA) bedriver en rad olika aktiviteter för att uppnå detta mål.

Målen och uppdragen för Alberta Boiler Safety Association (ABSA) är att: främja enhetlighet i utformning, tillverkning, försäljning och drift av tryckkärls- och pannsystem, främja konsekvent underhåll och prestanda för tryckbärande utrustning samt att utbilda allmänheten i säkerhet och användning av pannor. Föreningens tillsynsverksamhet syftar till att se till att Alpertas energiresurser anskaffas genom en säker och tillförlitlig försörjning. Alla styrelseledamöter i Alberta Boiler Safety Association (ABSA) har fått i uppdrag och är skyldiga att utföra följande uppgifter på organisationens vägnar: inspektera och granska verksamheten hos företag som levererar, installerar eller underhåller värme- och luftkonditioneringsutrustning, bedöma och granska planer och program som utarbetats av leverantörer för nya och befintliga system samt inspektera och godkänna dokumentation som företag lämnar in för att få godkännande för nya projekt. Dessutom är styrelsen för Alberta Boiler Safety Association ansvarig för att se till att alla medlemmar och anställda i organisationen har genomgått en grundlig bakgrundskontroll innan de certifieras.

Alla medlemmar i Alberta Boiler Safety Association (ABSA) förväntas följa en uppförandekod och ha en grundlig kunskap om alla typer av pannor, inklusive AUS, kombipannor och fristående kombipannor. All utrustning och alla komponenter måste vara certifierade enligt kanadensiska standarder och inspekteras regelbundet för att kontrollera skick och prestanda. Service och reparationer av pannor måste planeras och utföras av licensierade yrkesmän med hjälp av godkända förfaranden och material. Alla arbetare, tekniker och underhållspersonal måste känna till alla aspekter av systemet, inklusive nödåtgärder.

  1. I enlighet med uppförandekoden har föreningen detaljerade förfaranden för alla typer av arbete som rör AUS pannor och utrustning. Alla yrkesgrupper måste ha rätt kvalifikationer och utbildning för att utföra arbete med AUS-pannor. Alla arbetare och tekniker måste ha tillräcklig utbildning och erfarenhet av att arbeta med produkten.
  2. Föreningen har också detaljerade policyer och förfaranden som ger riktlinjer för nödsituationer och har ansvaret för att se till att alla arbetare och tekniker får utbildning i att genomföra grundläggande säkerhetsprogram för tryckbärande utrustning.
  3. I uppförandekoden beskrivs också organisationens ansvar i händelse av olyckor eller brand/rökexplosioner. I enlighet med AUS:s säkerhetsmyndighet för pannor har föreningen ansvar för att vidta åtgärder för att mildra situationen.

En avvecklingsplats definieras som den punkt där en panna tas ur bruk. När det gäller en plats för en säkerhetsmyndighet för tryckbärande anordningar sker detta vanligtvis efter en inspektion. Platsen kan också vara förhandsgodkänd efter det att en värmeåtervinningsstudie har slutförts. När en panna väl har tagits ur drift kan den inte återföras till en anläggning för minskning. Alla reparationer och arbeten måste utföras av en licensierad och försäkrad tekniker som är anställd av ABATU-företaget.

Alberta Boiler Safety Association (ABSA) har beviljats godkännande som enda reglerare av luftinsprutningssystem utöver kraftförsörjning och spänningskontroll för alla typer av pannor. Dessa koder fastställer parametrarna för alla driftsförhållanden för tryckkärl. Enligt AUS driftsvillkor för tryckkärl måste till exempel alla pannor ha en minsta tryckkärlskapacitet, högsta temperatur och minsta luftflöde av bränsle eller luft. Dessa pannor klassificeras som tryckkärl av ABATU och omfattar en rad olika klasser. Klassificeringarna är baserade på den använda bränslekällan.

Den organisation som övervakar Alberta Boiler Safety Association (ABSA) är ansvarig för att se till att dessa klasser upprätthålls enligt högsta möjliga standard. Organisationen kräver att kontroller i tjänsten utförs och att dokumenterade bevis för varje genomförd kontroll i tjänsten lämnas till företaget. Varje anställd måste genomgå utbildning, både i klassrum och praktisk utbildning, i driften av all tryckutrustning som används av företaget. Alla anställda som är anställda på arbetsplatsen måste också få utbildning i korrekt underhåll och service av alla pannor och tillhörande komponenter.

Den minister som ansvarar för att upprätthålla registret över alla kanadensiska tryckkärl är ansvarig för att se till att alla operatörer och inspektörer uppfyller höga kvalitetskrav. Inspektörerna förvarar inspektioner, provningar och relaterade åtgärder i en separat fil. Syftet med denna fil är att hålla reda på de produkter som har certifierats vara högpresterande av kanadensiska eller ABATU-ackrediterade pannasäkerhetssammanslutningar och/eller statliga organ.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén