Acoustic Emission Testing (även kallad AET) är en oförstörande provningsteknik som bygger på att ljudvågor skapas genom en plötslig kraftfördelning på ett fast föremål. När en maskin utsätts för en extern källa, som en förändring i temperatur, belastning eller tryck, orsakar detta att akustisk energi frigörs i form av ljudvågor, som sprids från ytan till vilken plats som helst i systemet och hörs när angränsande föremål träffas av vågorna.

Ett stort antal olika testmetoder används för testning av akustisk emission, som alla ger olika resultat. En av de vanligaste metoderna är Acoustic Emission Testing (AET), som är särskilt användbar för att analysera beteendet hos rörliga kroppar.

Acoustic Emission Testing (AET) mångsidigt

Det finns många unika användningsområden för AET inom flyg- och försvarsindustrin. På grund av sin känslighet har testning av akustiska emissioner (aet) använts för att lokalisera källor till luftföroreningar, för att hitta brister i komplexa konstruktioner och för att fastställa flygplansdäckens skick. Acoustic Emission Testing (AET) mångsidiga karaktär gör att den kan användas i en rad olika miljöer, inklusive militära operationer och kommersiella tillämpningar. AET:s flexibla prestanda har till och med använts i vissa konsumentprodukter, t.ex. babyvakter och hörapparater.

För många företag och organisationer är fördelarna med testning av akustiska emissioner uppenbara. Oavsett om du behöver data för produktutveckling, kvalitetssäkring, tillverkning eller inspektion kan testutrustning hjälpa dig att hitta problem innan de blir kostsamma problem. Genom att möjliggöra tidig upptäckt av defekter kan kostnaderna kontrolleras och vinsten ökas.

Dessutom kan den omfattande datainsamling som sker med hjälp av AET möjliggöra bättre och mer exakta resultat, vilket minskar risken för felaktiga tester och därmed ökar sannolikheten för lyckade resultat. Hörbara och visuella resultat kan också ge viktiga ledtrådar om konstruktioners och andra materials integritet, vilket leder till starkare byggnadstillämpningar och effektivare processer med Acoustic Emission Testing (AET).

Vad är testning av akustisk emission AET?

AET fungerar genom att tillämpa en uppsättning mätinstrument, så kallade tryckinstrument, på alla områden där det finns en bullerkälla, t.ex. i flygplansmotorer, raketuppskjutningar eller rörliga maskinkomponenter. Dessa instrument mäter den omgivande, luftburna och ytliga akustiska emissionen, trycket eller andra egenskaper hos ljudvågorna med hjälp av en mängd olika mätningar och tekniker.

När mätningarna är gjorda bearbetas uppgifterna med hjälp av sofistikerad datorprogramvara och analyseras för att identifiera störningskällans egenskaper. Utifrån denna information kan forskare och ingenjörer hitta metoder för att minska störningen, förbättra prestanda och identifiera källor till framtida påfrestningar.

För att förebygga framtida stressrelaterade problem måste man naturligtvis hitta metoder för att upptäcka källan till förändringar i ljudemissionerna innan de blir betydande problem i din produktion och verksamhet. En mängd olika tekniker används för att upptäcka dessa störningar, men högupplösande bildteknik är vanligtvis mest effektiv. Det finns flera avbildningsmetoder och tekniker tillgängliga för testning av akustiska emissioner. Några av de vanligaste är fasavbildning, piezoelektrisk avbildning och hålrumsavbildning. I den här artikeln diskuteras kortfattat betydelsen av var och en av dessa olika avbildningstekniker.

  • Metoder för testning av akustisk emission som inkluderar fasavbildning bygger på principen om detektion av reflekterat ljud. I huvudsak innebär principen att ljudvågor används för att bestämma vinklar, tjocklekar och läge för eventuella sprickor i en Acoustic Emission Testing (AET).
  • Metoden fungerar bra för sprickor som är belägna nära AET:s kant eftersom ljudvågorna kommer att framträda som en tunn linje och inte kommer att spridas eller knaka, vilket ofta är fallet nära sömmen mellan två plåtar. Fasavbildning kan dock inte identifiera termisk expansion och kontraktion, som kan inträffa samtidigt eller nära varandra.
  • Termisk expansion och kontraktion är därför inte synliga med fasbild. Men om termisk expansion och kontraktion upptäcks är fasavbildning den bästa provningstekniken för dig att använda.

Passiva mätmetoder

Piezoelektrisk och kavitetsdetektering bygger på passiva mätmetoder. Medan denna metod enbart bygger på ett materials piezoelektriska egenskaper mäts håligheter med hjälp av akustiska vågor. Håligheter orsakar betydande problem med överföringen av akustiska vågor när de tillämpas på strukturer av metall eller plast, så dessa instrument används bäst på metaller och plaster. Dessa instrument har också den fördelen att de har mycket hög känslighet, vilket gör dem effektiva för att upptäcka många typer av mekaniska oegentligheter. Om mätningen av bristerna gör det möjligt att avgöra om ett materials transmission påverkas av spänningar orsakade av termisk expansion och kontraktion eller inte, kan du vara säker på att felet inte är en del av den ursprungliga konstruktionen och därmed inte kommer att orsaka betydande problem.

Destruktiv provning med Acoustic Emission Testing

Icke-förstörande provning bygger på utrustning och tekniker för destruktiv provning med Acoustic Emission Testing (AET). Den här typen av provning förlitar sig på ljudvågor för att eliminera brister, spänningsrevor och andra oegentligheter som kan uppstå i alla material med tiden. Eftersom den enbart bygger på ljudvågor bygger icke-förstörande provning på teorin om piezoelektricitet. När man tänker på piezoelektricitet tänker man på små strängar som fästs på leksaker och som vibrerar och orsakar de mjukaste ljudvågorna som är möjliga, eller hur? Samma teori gäller även för testning av akustisk emission, vilket gör det möjligt för forskarna att eliminera spänningsfragment och andra oegentligheter utan att skada integriteten hos själva materialet.